TEMAT:

Wymiar społeczny 2020/07/01 08:55 #49

W kolejnym wątku uruchamianym na Forum Rozwoju Lokalnego dla mieszkańców Gminy i Miasta Nisko chcielibyśmy zapytać Państwa o ocenę jakości życia w naszym mieście i w gminie, o ocenę dostępności i jakości podstawowych usług publicznych, w tym w szczególności dostępność i dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, starszych czy matek z dziećmi. Prosimy również o ocenę kluczowych potencjałów gminy, na podstawie których nasz Gmina mogłaby się dynamicznie rozwijać. Zapraszamy Państwa do dyskusji.
Na początku przedstawiamy wyniku z przeprowadzonej diagnozy społeczno – gospodarczej w obszarach związanych z jakością życia w mieście i w gminie, dostępnością do podstawowych usług publicznych i komercyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z jej wynikami i do merytorycznej dyskusji na forum lub wyrażenia swojej opinii w załączonych ankietach.
Analizując dostępność i zakres usług na terenie gminy należałoby się zastanowić, jakich usług, produktów poszukują Państwo poza terenem naszej gminy? Czy budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska może wpłynąć negatywnie na niżański sektor handlowo – usługowy, czy raczej będzie stanowić „trampolinę” do dynamicznego rozwoju? Czy mieszkańcy mogą być zadowoleni z oferty spędzania wolnego czasu? Czy osoby niepełnosprawne, osoby starsze, matki z dziećmi mogą w pełni korzystać z usług publicznych i komercyjnych w naszym mieście?
Bardzo ciekawym tematem do analizy jest niższy wskaźnik osób czynnie włączających się w życie sportowe w Nisku względem gmin porównawczych, dlaczego w naszych lokalnych stowarzyszeniach, klubach działa mniejsza liczba mieszkańców, niż w gminach porównawczych? Dlaczego notujemy również niższą frekwencję w wyborach parlamentarnych i samorządowych niż inne gminy w Polsce?
Bardzo ważnym obszarem analizy jest również bezpieczeństwo i jakość życia. Czy dzisiaj możemy czuć się bezpieczni żyjąc w mieście, czy na obszarze podmiejskim? Jakie widzimy podstawowe zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa? Czy jakość środowiska lokalnego, jakość powietrza nie zagraża naszemu zdrowiu i życiu? Czy możemy być dumni z naszego miasta?
Prosimy Państwa o zapoznanie się z krótką informacją podsumowującą opracowaną diagnozę społeczno – gospodarczą. W załączeniu znajduje się również pełne podsumowanie – wnioski z diagnozy. Zapraszamy do wyrażenia swoich własnych opinii na forum lub do wypowiedzenia się w przygotowanych ankietach badawczych.

WYMIAR SPOŁECZNY

USŁUGI i ŻYCIE w MIEŚCIE/GMINIE
ETAP I Monitor Rozwoju Lokalnego (porównanie do innych gmin)
Ogólna sytuacja: Nisko ma najniższy wskaźnik dostępności i jakości usług oraz infrastruktury, ale pozytywnym elementem jest dynamika dodatnia, która może przyczynić się do dogonienia grupy porównawczej.

Problemy:
• najniższy wskaźnik skolaryzacji dla szkół podstawowych;
• niski wskaźnik członków klubów sportowych, dodatkowo w prognozie przewidywany spadek;
• jeden z najniższych wskaźników wydatków na kulturę fizyczną, sport i rekreację;
• średni poziom mieszkańców korzystających z pomocy społecznej;
• najniższy wskaźnik podmiotów gospodarczych świadczących usługi na 1 mieszkańca, dynamika też ujemna;
• jeden z najniższych wskaźników miejsc noclegowych,

Potencjały
• najwyższa dynamika rosnąca liczby uczniów w szkołach zawodowych do liczby osób w tej grupie wiekowej – edukujemy rosnącą liczbę kadr zawodowych;
• Nisko w grupie średniej w dostępie do oferty kulturalnej;
• rosnąca wartość wydatków na kulturę i dziedzictwo kulturowe;
• dobra dostępność do porad lekarskich, stomatologów, łóżek szpitalnych,
• bardzo dobra dostępność do miejsc w żłobkach, choć tendencja malejąca (druga gmina po Polkowicach);
• najwyższa dynamika przyrostu miejsc przedszkolnych.

ETAP II – Analiza pogłębiona
Problemy:
Służba zdrowia
• mniejszy wskaźnik dostępności do lekarzy (znacząca różnica w porównaniu z regionem i krajem, na terenie gminy w 2018 wskaźnik wynosił 21,2 lekarzy na 10 tyś. mieszkańców, w regionie 45,7, w kraju 57,7);
• rośnie grupa seniorów na terenie gminy;
• najniższy wskaźnik dostępności do personelu medycznego (41 na 10 tyś. mieszkańców w gminie, 82,3 w regionie, 72 w kraju);
• największy udział zgonów kobiet i mężczyzn z powodu chorób układu krążenia (71%) w porównaniu do kraju, regionu, a następnie z powodu chorób nowotworowych (29%) – w okresie rośnie udział chorób nowotworowych;
• brak oddziału kardiologicznego;
• mniejszy udział lekarzy pracujących wg. podstawowego miejsca pracy.

Kultura i turystyka
• niekorzystna sytuacja demograficzna może wpłynąć na liczbę uczestników kół zainteresowań i zespołów szczególnie dzieci i młodzieży,
• brak bazy hotelowej, ograniczona dostępność do bazy gastronomiczno – restauracyjnej;
• dostępność tylko w dni robocze (NCHiT),
• niedostosowane godziny otwarcia dla potencjalnych zwiedzających ( NCHiT),
• zmniejsza się udział dorosłych uczestników NCK Sokół Nisko (spadek o -38,2%)
• brak zaplecza infrastrukturalnego dla biblioteki publicznej, ograniczona powierzchnia do działalności;

Infrastruktura sportowa
• brak basenu;
• ograniczony dostęp do hal i boisk sportowych dla indywidualnych mieszkańców, najniższy wskaźnik dostępności do terenów rekreacyjnych na Osiedlu Nr 3 Nisko – Barce i Nr 8 Nisko – Moskale – PGO;

Pomoc społeczna
• niekorzystna sytuacja demograficzna – wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym - seniorzy,
• zwiększa się udział osób którym przyznano pobyt w domach pomocy (DPS).

Oświata
• spada wskaźnik skolaryzacji w szkołach podstawowych;
• brak bazy dydaktycznej wyposażonej w pracownie specjalistyczne;
• słaba komunikacja pomiędzy szkołą a przedsiębiorcami czego dowodem jest brak kierunków wg. zapotrzebowania na rynku lokalnym, regionalnym;
• tracimy młodzież, która wyjeżdża poza miejsce zamieszkania lub za granice w poszukiwaniu pracy po ukończeniu szkoły;
• posiadamy uzdolnioną młodzież – nagrody w dziedzinie młodych wynalazców, ale nie mamy możliwości zatrzymania i zaproponowania pracy w naszym rynku lokalnym, regionalnym;
• obniża się liczba uczniów szkół średnich, w LO około 46 % stanowią mieszkańcy gminy, w RCEZ około 25%;

Zasoby i produkty gminy
• brak promocji regionu wpływa niekorzystnie na rozwój turystyki i rekreacji;
• niezagospodarowanie terenów pod rozwój gospodarczy, brak dużych zakładów przemysłowych;
• niezagospodarowany zbiornik małej retencji pod bazę turystyczno – gospodarczą;
• brak oferty w czasie wolnym od pracy, imprez w kluczowych częściach miasta;
• brak promocji i otwarcie się na mieszkańców przez Jednostkę Wojskowa;
• brak oferty małej gastronomi, lokalnych firm z tradycją ( ciastkarnie, lodziarnie,) w Rynku – Małe i Duże Planty;
• nie posiadamy zarejestrowanego produktu tradycyjnego.

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
ETAP I Monitor Rozwoju Lokalnego (porównanie do innych gmin)
Ogólna sytuacja: Patrząc na sytuację gminy Nisko w obszarze zasobów instytucjonalnych, integracji i kapitału społecznego gminy możemy zauważyć nieznaczne pogorszenie się. Niestety, również dynamika zmian w tym zakresie jest ujemna. Lata 2014 – 2018 przyniosły m.in. spadek ilości organizacji społecznych, bardzo słabą frekwencję wyborczą w wyborach samorządowych, mniejsza liczbę nowo- zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń.
Problemy:
• bardzo niski wskaźnik liczby działających organizacji społecznych,
• dynamika ujemna, która może pogłębić wskazaną sytuację;
• przyczyną małej liczby organizacji społecznych może być najniższy
• wskaźnik wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego
• w wydatkach bieżących Gminy, świadczy to również o ograniczonych
• możliwościach wspierania tego typu organizacji z własnego budżetu;
• wysoki marazm społeczny – najniższa frekwencja w wyborach samorządowych (dynamika również jedna z najniższych);

ETAP II – Analiza pogłębiona
Ogólna sytuacja: Nisko to centrum administracyjno – gospodarcze powiatu niżańskiego. Na terenie gminy Nisko działa 46 instytucji pełniących funkcje publiczne, nie uwzględniając sektora ngo. Nisko kontynuuje historyczne tradycje – Nisko ważnym ośrodkiem powiatowym.
Na terenie gminy działa 6 fundacji, 7 stowarzyszeń zwykłych oraz 23 stowarzyszenia zarejestrowane w KRS. Stowarzyszenia prowadzą działalność głównie w Nisku (20 podmiotów). Reszta stowarzyszeń jest zarejestrowana w sołectwach: Wolina oraz Nowa Wieś - 1 , Racławice - 2, Zarzecze i Nowosielec po 3.
Brakuje instytucji otoczenia biznesu.
Problemy:
• bardzo mała aktywność wyborcza mieszkańców gminy, niższa niż średnia krajowa, regionalna i powiatowa;
• niski przyrost podmiotów prywatnych w porównaniu z województwem i Polską,
• niska frekwencja podczas większych imprez masowych organizowanych na terenie gminy Nisko,
• bardzo duża liczba mieszkańców wciąż musi korzystać z pomocy społecznej,
• ograniczone możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców na terenie gminy Nisko.

BEZPIECZEŃSTWO

ETAP I Monitor Rozwoju Lokalnego (porównanie do innych gmin)
Ogólna sytuacja: Sytuacja w obszarze poziomu bezpieczeństwa w okresie 2014 – 2018 ulegała cyklicznym zmianom. W roku 2018 sytuacja nieznacznie się poprawiła. Niestety dynamika zmian jest już niekorzystna, która może przyczynić się do zmiany pozytywnej obecnie sytuacji w badanym obszarze w okresie prognozy. Mieszkańcy pozytywnie oceniają bezpieczeństwo publiczne, zdrowotne. Budowa nowych tras komunikacyjnych wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa na drogach publicznych.

Problemy:
• średni wskaźnik liczby przestępstw drogowych, dynamika jednak jedna z najniższych;
• rosnący udział liczby zachorowań na nowotwory i choroby układu krążenia;

Potencjały:
• pozytywna zmiana w obszarze liczby stwierdzonych przestępstw w zakończonych postępowaniach przygotowawczych przeciwko żuciu i zdrowiu mieszkańców;
• niski wskaźnik liczby stwierdzonych przestępstw przeciwko mieniu;
• niski wskaźnik wypadków przy pracy;
• niski wskaźnik zgonów do 65 roku życia;
• dobra dostępność do lekarzy i lekarzy dentystów, porad lekarskich, łóżek szpitalnych.

ETAP II – Analiza pogłębiona
Problemy:
• rosnąca liczba interwencji na terenie gminy między rokiem 2014 a 2019 (wzrost o 4,3%), wzrost zdarzeń drogowych ze średniej 17,83 na 100 mieszkańców do 22 zdarzeń na 100 mieszkańców, wysoki wskaźnik wypadków utrzymuje się na terenie osiedli centralnych gminy: Osiedle Nr 1 i Osiedle Nr 2, Osiedle Nr 7 Nisko – Moskale; spadek liczby wykroczeń na terenie gminy, do których w największym stopniu należą wykroczenia drogowe, przeciwko mieniu, obyczajności publicznej, przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (wzrost o 56%);
• duże natężenie ruchu kołowego w centrum miasta, co wywiera istotny wpływ na liczbę zdarzeń i kolizji drogowych, najwięcej zdarzeń drogowych na drodze krajowej nr 19 i 77;
• wysokie bezrobocie, które wywiera wpływ na liczbę przestępstw na tle materialnym;
• rosnąca liczba posiadanych samochodów wśród mieszkańców;
• wandalizm powodujący niszczenie mienia gminy;
• alkoholizm (jazda pod wpływem alkoholu powodująca wypadki, interwencje);
• brak monitoringu w niektórych miejscach publicznych;
• słabo oświetlone przejścia dla pieszych oraz brak sygnalizacji świetlnych powodujące zdarzenia drogowe;
• spadek liczby pożarów o 15%, lecz wzrost zdarzeń „miejscowe zagrożenie” o 38% w okresie 2015 - 2019;
• ogólnie wzrost o 18% liczby zdarzeń, do których wyjeżdżały jednostki straży pożarnej.

Potencjały:
• budowa obwodnicy Nisko – Stalowa Wola;
• budowa drogi S19;
• tereny inwestycyjne.

Wnioski z diagnozy :
drive.google.com/file/d/19gFCvcmcJnSlrcw...SDS/view?usp=sharing

Prosimy o Państwa opinię w przedstawionej na forum ankiecie oraz do dyskusji na poniższym Forum.

ANKIETA - ŻYCIE W MIEŚCIE - forms.gle/m5sBsqQhDFhqZKw79

ANKIETA - DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ USŁUG ORAZ INFRASTRUKTURY - forms.gle/9TG5vTFNmH19zt6n6
Ostatnia edycja: przez lsloboda.