TEMAT:

Wymiar środowiskowy - turystyka 2020/07/01 09:01 #50

Prosimy Państwa o zapoznanie się z krótką informacją podsumowującą opracowaną diagnozę społeczno – gospodarczą. W załączeniu znajduje się również pełne podsumowanie – wnioski z diagnozy.

Zapraszamy do wyrażenia swoich własnych opinii na forum lub do wypowiedzenia się w przygotowanych ankietach badawczych.

WYMIAR ŚRODOWISKOWY

ETAP I Monitor Rozwoju Lokalnego (porównanie do innych gmin)
Ogólna sytuacja: Stan lokalnego środowiska przyrodniczego należy do jednego z niewielu obszarów pozytywnie ocenianych na terenie gminy i który dodatkowo ulega dynamicznej poprawie.

Problemy:
• niski wskaźnik terenów zielonych;
• niski wskaźnik odpadów poddanych odzyskowi (choć dynamika najwyższa).

Potencjały:
• najwyższy wskaźnik lesistości;
• niski wskaźnik emisji pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych;
• niski wskaźnik zużycia wody, wynika z mniejszej dostępności do sieci wodociągowej;
• niski wskaźnik ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia;
• niski wskaźnik zbieranych odpadów na 1 mieszkańca.

ETAP II – Analiza pogłębiona

Problemy:
• brak urządzeń oczyszczania bądź odpylania gazów spalinowych powoduje, iż całość wytwarzanych zanieczyszczeń trafia do powietrza atmosferycznego
• niska sprawność i efektywność technologii spalania jako poważne źródło emisji zanieczyszczeń
• duże natężenie ruchu kołowego charakteryzujące się negatywnym oddziaływaniem na środowisko, w szczególności w centrum miasta;
• gwałtowny rozwój transportu - uciążliwy dla środowiska naturalnego;
• substancje toksyczne emitowane przez silniki pojazdów do atmosfery;
• przekroczenia dobowe stężeń pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu, elementów szkodliwych dla zdrowia ludzkiego;
• przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych podczas pomiaru hałasu drogowego;
• uciążliwość hałasu panującego w najbliższym otoczeniu ulic Niska;
• niewystarczający wskaźnik zwodociagowania zarówno na poziomie miejskim (79,6%) i wiejskim (76,8%);
• niewystarczający poziom skanalizowania gminy, zarówno na poziomie miasta (80,5%) i obszaru wiejskiego (62,2%).

Potencjały:
• środowisko naturalne jako istotny czynnik wpływający na rozwój gospodarczy społeczeństwa, bogactwo przyrody, lesistość, zasoby naturalne,
• teren Gminy Nisko jako największy makroregion Północnego Podkarpacia;
• Nisko leży na terenie z wyższymi średnimi temperaturami;
• korzystne warunki klimatyczne;
• dobra jakość gleby;
• znaczące zmiany w strukturze infrastruktury wodno – ściekowej i dostępności do niej;
• dobra dostępność do sieci gazowej.


Wnioski z diagnozy:
drive.google.com/file/d/1pK0i_DJES05UvvG...tPT/view?usp=sharing


Prosimy o Państwa opinię w przedstawionej na forum ankiecie oraz do dyskusji na poniższym Forum.

ANKIETA - ANALIZA POTENCJAŁÓW GMINY - forms.gle/jzXSWYrkbavSvPQa7
Ostatnia edycja: przez lsloboda.