TEMAT:

OBSZAR III - SYTUACJA MATERIALNA MIESZKAŃCÓW 2020/06/02 10:10 #18

ANALIZA SYTUACJI MATERIALNEJ MIESZKAŃCÓW

ETAP I MRL

Ogólny wniosek z analizy: Nisko w obszarze sytuacji materialnej mieszkańców znajduje się w „grupie pościgowej”, co świadczy o sytuacji trudniejszej niż w grupie gmin badanych.

Problemy Niska:
• najniższy wskaźnik i najniższa dynamika w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto;

Potencjały:
• sytuacja w obszarze pomocy społecznej zalicza się do średniej badanej grupy;
• poprawa sytuacji na podstawie najwyższej dynamiki zużycia energii w zasobach mieszkaniowych.

ETAP II. DIAGNOZA POGŁĘBIONA

Ogólny wniosek z analizy: Sytuacja materialna mieszkańców gminy z roku na roku się poprawia. Dzieje się za tak sprawą wzrostu wynagrodzeń, programów socjalnych, spadku bezrobocia a także napływu środków finansowych pochodzących z pracy za granicami kraju. Rosnący poziom życia mieszkańców, który jednak znacząco odstaje od poziomu województwa podkarpackiego czy Polski pozwala mieszkańcom na realizację swoich planów życiowych, zdobywanie większej wiedzy, a także korzystanie z dóbr kultury i sztuki. Sytuacja materialna wywiera istotny wpływ na podejmowanie decyzji przez mieszkańców o pozostaniu na terenie gminy i wiązania przyszłości z tymi terenami. Odgrywa istotny wpływ na strukturę mieszkaniową, rynek pracy i na lokalną przedsiębiorczość. Niestety obecna sytuacja materialna mieszkańców Niska odstaje od średniej regionalnej i krajowej, co tworzy bariery rozwojowe miasta, ogranicza jego potencjał demograficzny i gospodarczy.

Problemy Niska:
• Niski wzrost poziomu wynagrodzeń w porównaniu z województwem i średnią krajową. W Polsce od 2009 roku wzrosło średnie wynagrodzenie wzrosło o 45,83%, na podkarpaciu o 49,21%, a w powiecie niżańskim o 43,22% .
• Wysoka stopa bezrobocia,
• Nierównomierny wzrost wynagrodzeń, w dużej mierze ograniczony do wykwalifikowanych pracowników i specjalistów,
• Duży poziom świadczeń socjalnych ,
• Brak dużych zakładów produkcyjnych,
• Mała ilość powstających nowych przedsiębiorstw.

Potencjały:
• Mieszkańcy coraz lepiej oceniają swoją sytuację materialną, choć odbiega ona od średniej krajowej i regionalnej,
• Migracja mieszkańców z centrum Niska do terenów podmiejskich może świadczyć o poprawie sytuacji materialnej dla części mieszkańców (zmiana budownictwa wielorodzinnego na jednorodzinne).

Na podstawie wyników z przeprowadzonej diagnozy chcielibyśmy Państwa prosić o opinię dotyczącą obecnej i przyszłej sytuacji materialnej mieszkańców Niska. Prosimy o opinię, czy poprawa sytuacji materialnej mieszkańców miasta jest wynikiem ogólnej poprawy sytuacji gospodarczej w kraju, poprawy sytuacji lokalnych firm, czy bardziej wynikiem otwarcia granic i możliwości uzyskiwania dochodów poza granicami kraju (w tym praca sezonowa)?. Czy obawiają się Państwo obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, obniżeniem poziomu gospodarczego firm, czy pandemia może stanowić realne zagrożenie dla wywołania kryzysu na lokalnym i krajowym rynku pracy, czy może spowodować wzrost ubóstwa na terenie naszej gminy.

Prosimy o Państwa opinię w przedstawionej na forum ankiecie oraz do dyskusji na poniższym Forum.

Link do ankiety: forms.gle/VzC2h8Lo8xDTQyce8

OBSZAR III - SYTUACJA MATERIALNA MIESZKAŃCÓW 2020/06/09 18:27 #38

Sytuacja materialna wynika ze słabego poziomu lokalnych firm, lepsze zarobki są w większych miastach, gdzie potencjał firm jest dużo wyższy.
  • Mieszkaniec

OBSZAR III - SYTUACJA MATERIALNA MIESZKAŃCÓW 2020/06/10 10:05 #42

W Nisku ciągle brakuje dużego zakładu produkcyjnego gdzie można by było znaleźć stałe pewne zatrudnienie. Lokalne małe firmy zatrudniają zazwyczaj za minimalną krajową, nie zapewniając przy okazji stabilizacji zatrudnia.
  • Lokalny