norway grantsBurmistrz Gminy i Miasta Nisko działając na podstawie § 5 ust. 1  Regulaminu Społecznej Rady ds. Dostępności, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 137/2023 z dn. 28 czerwca 2023r. ogłasza otwarty nabór na członków Społecznej Rady ds. Dostępności działającej przy Burmistrzu Gminy i Miasta Nisko.

Celem Rady jest zwiększenie świadomości na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami i promowanie działań mających na celu eliminację barier architektonicznych, komunikacyjnych i technologicznych. Powołanie Rady ma na celu zapewnienie równego dostępu do usług, infrastruktury i możliwości dla wszystkich obywateli niezależnie od ich zdolności lub niepełnosprawności. Zadaniem Rady jest pełnienie funkcji opiniodawczej i doradczej przy Burmistrzu Gminy i Miasta Nisko w zakresie spraw związanych z dostosowaniem rozwoju Gminy i Miasta Nisko oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Zasady działania i naboru członków do Rady:

  1. Członków Rady powołuje Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.
  2. Kadencja Rady trwa 2 lata.
  3. Rada jest organem kolegialnym, składającym się z minimum 5 członków, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
  4. Członkiem Rady może być osoba reprezentująca środowisko osób niepełnosprawnych i działająca na ich rzecz oraz osoba niepełnosprawna oraz eksperci w dziedzinach związanych ze wspieraniem osób niepełnosprawnych .
  5. Warunkiem udziału w Radzie jest złożenie formularza zgłoszeniowego oraz powołanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko na członka Społecznej Rady ds. Dostępności.
  6. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.nisko.pl/
  7. Nabór prowadzony jest w dniach od 03.07.2023r. do 06.07.2023r. do godz. 15.30
  8. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 12
  9. Wszelkie informacje udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko tel. 15 841 56 31. lub tel. 15 841 56 43

Do pobrania: