gospodarka odpadamiWysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. nie uległa zmianie i wynosi odpowiednio:

Dla nieruchomości zamieszkałych:

  • 28,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
  • ulga z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosi 3,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość

Dla nieruchomości niezamieszkałych:

  • 6,00 zł za pojemnik przeliczeniowy o poj. 110 l, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, liczbę pojemników oblicza się zgodnie z objaśnieniami dołączonymi do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 9 grudnia 2020 roku, jest ona różna w zależności od profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

UWAGA!

W przypadku zmiany danych na nieruchomości, które wpływają na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Dotyczy to również kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku. W deklaracji należy uwzględniać wszystkie zamieszkujące osoby, niezależnie od meldunku.