Informacja o realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Nisko w 2013 r.

Podstawa prawna art.3 ust.2 pkt 9 ustawy ucpg

 1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nisko prowadzi firma A.S.A. Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Jasińskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg na podstawie umowy nr 10/ZP/13 z dnia 24. czerwca 2013 r.
 2. Odpady zmieszane z terenu Gminy Nisko w 2013 r. były wywożone do:
  1. instalacji zastępczej do przetwarzania odpadów – sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych  selektywnie, Sigiełki, 37-418 Krzeszów- w okresie od 01.01.2013 do 18.09.2013 r.
  2. instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów – Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów, ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg- w okresie od 18.09.2013 r do chwili obecnej.
 3. Odpady zielone w 2013 r trafiały do:
  1. instalacji regionalnej: Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka  Boczna 2, 37-300 Leżajsk;
  2. instalacji zastępczej: Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16) Paszczyna 62b,  39-207 Brzeźnica.
 4. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2013 r. były  składowane na składowiskach zastępczych w Sigiełkach i Pysznicy.
 5. W 2013 r. Gmina Nisko osiągnęła wszystkie wskaźniki wymagane rozporządzeniami:
  1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych  i szkła: wymagany wskaźnik 12 %, wykonano 42,2%;
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż  niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: wymagany wskaźnik 36 %,  wykonano 100 %
  3. poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: wymagany wskaźnik 50 %, wykonany 33,1 %;
 6. Na terenie Gminy Nisko działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  zlokalizowany przy ul. Szklarniowej w Nisku prowadzony przez firmę A.S.A. Tarnobrzeg.
  Punkt czynny jest w każdą sobotę w godzinach:
  • wiosna, lato od 10.00 do 18.00;
  • jesień, zima od 8.00 do 15.00
 7. W ramach działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przyjmowane są następujące odpady: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury kod 20 01 01, 200110, 200111, 15 01 01, szkło i opakowania ze szkła kod 20 01 02, 15 01 07, metal, opakowania z metali kod 20 01 40, 15 01 04, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02, odpady biodegradowalne kod 20 02 01, opakowania wielomateriałowe kod,150105 sprzęt elektryczny i elektroniczny kod: 200123,200135, 200136,odpady wielkogabarytowe kod: 200307, odpady rozbiórkowe i budowlane kod: 170101, 170102,170103,170107, 170180, szkło okienne kod: 170202, świetlówki kod: 200121, opony kod: 160103, zużyte oleje, farby, rozpuszczalniki, akumulatory, baterie kod: 200133, 200134, przeterminowane leki kod: 200131, 200132.
 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest zbierany  w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o którym mowa w pkt 6 i 7 oraz  w każdym punkcie prowadzącym sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pracoń Władysław