Komunikat
Kiedy należy złożyć korektę deklaracji?


W związku z licznymi wątpliwościami wyjaśniam:

Zgodnie z zapisem art. 6 m ust. 2 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Właściciel nieruchomości powinien złożyć korektę deklaracji w przypadku zmiany stanu osobowego na nieruchomości.
Prowadzący działalność gospodarczą w przypadku zmiany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (zmiana adresu, wykreślenie lub zawieszenie działalności) jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji. Sama zmiana wpisu bez złożenia korekty deklaracji nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany wysokości opłat wchodzą w życie w miesiącu w którym została złożona deklaracja.


Pracoń Władysław

Kierownik

Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej