Szanowni Państwo!

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmienia ona w zasadniczy sposób zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych.

Z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązki wywozu nieczystości stałych przejmuje gmina. Tracą moc dotychczasowe umowy cywilno-prawne na wywóz odpadów komunalnych.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości będzie:

  • złożenie w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (instrukcja jak wypełnić deklarację dostępna jest na stronie internetowej www.nisko.pl w zakładce „Gospodarka komunalna”);

  • wnoszenie opłaty ( tzw. podatku śmieciowego) za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zgodnie z wyliczoną miesięczną stawką (liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość pomnożona przez stawkę opłaty).

Instytucje, zakłady pracy będą deklarować ilość pojemników obliczoną według podanego w deklaracji sposobu obliczania, która pomnożona przez stawkę za pojemnik stanowić będzie miesięczną opłatę.

Wspólnie dbajmy o środowisko naturalne segregując odpady

Nowa ustawa wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki w kolorach:

Niebieskim z przeznaczeniem na papier (czysty papier, gazety, karton, tektura, książki, zeszyty, torebki i pudełka papierowe) i tekstylia.

 

Żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (butelki po napojach bez nakrętek, woreczki foliowe, czyste torby foliowe, czyste folie budowlane, opakowania po kosmetykach i szamponach, pojemniki i naczynia plastikowe) , opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach) oraz foliowane zeszyty, książki i czasopisma.

 

Zielonym z przeznaczeniem na szkło (opakowania szklane, butelki i słoiki).

 

Czerwonym z przeznaczeniem na metale (puszki, konserwy, folie aluminiowe, metale kolorowe, metalowe elementy w tym metalowe kapsle i nakrętki butelek).

 

Brązowym z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne (liście, trawa, drobne gałęzie).

Wszystkie inne odpady komunalne (tzw. odpady zmieszane) nie objęte obowiązkiem segregacji gromadzimy w pojemniku lub worku koloru szarego lub czarnego. Popiół należy oddzielić od odpadów zmieszanych w osobnym worku lub pojemniku koloru szarego lub czarnego.

Niedopuszczalne jest występowanie leków, baterii i innych odpadów niebezpiecznych w odpadach zmieszanych.

Na terenie Gminy Nisko będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, zlokalizowany przy ul. Szklarniowej w Nisku, do którego, w ramach uiszczanej opłaty, każdy może przywieźć posegregowane odpady: gruz budowlany, ceramikę sanitarną i użytkową, odpady wielkogabarytowe (meble), sprzęt elektryczny i elektroniczny, szkło okienne, świetlówki, żarówki, leki, baterie, akumulatory, zużyte oleje, farby, rozpuszczalniki, opony, papier, metal, tworzywa sztuczne.

Ile zapłacimy za wywóz odpadów

Rada Miejska w Nisku uchwałą z dnia 4 grudnia 2012 r. przyjęła następujące miesięczne stawki opłat:

  • 9 zł (brutto) za osobę zgłoszoną w deklaracji jeśli właściciel segreguje odpady zgodnie z przyjętym wyżej opisem;

  • 15 zł (brutto) w przypadku, gdy odpady nie są segregowane.

  • 20 zł (brutto) za pojemnik o pojemności 110 lub 120 l, jeżeli przedsiębiorca lub instytucja segreguje odpady;

  • 30 zł (brutto) jeżeli odpady nie są przez przedsiębiorców lub instytucję segregowane.

Opłata za pojemniki o innej pojemności jest wielokrotnością opłaty za pojemnik 110l.

Podstawą do obliczania opłat będzie deklaracja dostarczona właścicielom nieruchomości i zarządzającym przedsiębiorstwami i instytucjami. Będzie ona również dostępna w Urzędzie Gminy Nisko, u sołtysów i na stronie internetowej gminy.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do 29 marca 2013 r. w pokoju nr 7 Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Pl. Wolności 14.

W przypadku niezłożenia deklaracji wystawiona będzie decyzja ustalająca wysokość opłaty. Podstawę naliczenia dla osób fizycznych stanowić będzie liczba osób zameldowanych na danej nieruchomości, zgodnie ewidencją meldunkową i stawka jak za odpady zmieszane. W przypadku firm i instytucji podstawą będzie wielkość powierzchni i liczba osób zatrudnionych, ustalana na podstawie dokumentacji budowlanej, danych z Urzędu Skarbowego i wywiadu środowiskowego.

Dlatego też, w interesie właściciela nieruchomości, przedsiębiorcy i instytucji jest złożenie deklaracji w w/w terminie. Wówczas macie Państwo wpływ na wybór stawki, oraz na podanie innych rzeczywistych wskaźników: liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość, powierzchnię, liczbę osób zatrudnionych.

Termin wnoszenia opłat.

Pierwszą opłatę należy wpłacić do 15 września 2013 r. Kolejne, bez wezwania, jednorazowo na początku roku do 15 marca każdego roku, lub kwartalnie w terminach:

  • do 15 marca za I kwartał

  • do 15 maja za II kwartał

  • do 15 września za III kwartał

  • do 15 listopada za IV kwartał

Opłata winna, być wnoszona przez właścicieli nieruchomości, przelewem na numer konta 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta Nisko

SZANOWNI PAŃSTWO

To od nas zależy utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i naszych posesjach.

Informacje związane z nowym systemem gospodarowania odpadami są dostępne również w zakładce „Gospodarka Odpadami”.Burmistrz Gminy i Miasta Nisko