Rejestracja w systemie HotSpot oznacza akceptację poniższego Regulaminu

 

HotSpot - regulamin korzystania z punktu dostępowego do internetu

 

§1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z punktu dostępowego w standardzie IEEE 802.11b/g uruchomionego przez Urząd Gminy i Miasta Nisko dla użytkowników (zwanym dalej Użytkownikiem lub Użytkownikami w zależności od kontekstu) w okresie od dnia 11 sierpnia 2007r.
 2. Korzystanie z punktu dostępowego w standardzie IEEE 802.11b/g odbywać się będzie bez odpłatności.
 3. Przed skorzystaniem z punktu dostępowego w standardzie IEEE 802.11b/g każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem koniecznym skorzystania z punktu dostępowego w standardzie IEEE 802.11b/g jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, a następnie zalogowanie się do systemu przez podanie nazwy użytkownika oraz hasła

 

§2
Wyłączenia odpowiedzialności Operatora
 1. Operator nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 2. Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 3. Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 4. Operator nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.
 5. Operator nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą HotSpot.
 6. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 7. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.

 

§3
Obowiązki Użytkownika
 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Zalogowanie się do usługi HotSpot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów:
 4. przesyłania i udostępniania treści które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej której podmiotem nie jest Użytkownik,
 5. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
 6. masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 7. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
 8. odsprzedawania dostępu do Internetu bez wiedzy i pisemnej zgody Operatora,
 9. permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
 10. Użytkownikowi nie wolno używać punktu dostępowego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, do budowania stałych podsieci. Poprzez stałą podsieć rozumiane jest udostępnianie Internetu innym komputerom przez okres dłuższy niż 2 godziny w miesiącu.
 11. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z punktu dostępowego, Operator ma prawo do zablokowania całego dostępu do systemu HotSpot.
 12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 13. Za skutki wynikające z używania konta Użytkownika, a powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie hasła Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 14. Konta użytkowników założone w systemie HotSpot nie posiadające prawidłowo wypełnionych wszystkich pól (nie pozwalające na identyfikację i kontakt z użytkownikiem) będą usuwane.

 

§4
Opłaty


Użytkownik może korzystać z systemu HotSpot bez opłat oraz ograniczeń czasowych.

§5
Reklamacje
 1. Uprawnieni do składania reklamacji są Użytkownicy, którzy posiadają personalne konta w systemie HotSpot.
 2. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem HotSpot.

 

§6
Postanowienia końcowe
 1. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Posiadacza konta zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)
 2. Operator nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkownika innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych warunkach. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
 4. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na niniejszej stronie.