Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko (dalej nazywane “studium”) uchwaliła Rada Miejska w Nisku uchwałą nr XXII/242/2000 z dnia 24 sierpnia 2000r.

Studium jest dokumentem planistycznym obejmującym cały obszar gminy i miasta Nisko i określającym założenia lokalnej polityki przestrzennej na jej terenie. Studium składa się z części tekstowej i graficznej – rysunki. Studium zawiera podstawowe ustalenia w zakresie polityki przestrzennej tj. przede wszystkim wskazuje tereny przeznaczone pod zabudowę oraz te tereny, na których zamierza się sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, określa wstępną lokalizację infrastruktury technicznej, w tym dróg o znaczeniu ponadlokalnym, obszary chronione itp.

Zgodnie z tytułem tego aktu studium zawiera uwarunkowania oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy czyli politykę rozwojową w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Część diagnostyczna studium (uwarunkowania) ma charakter opisowy i nie zawiera ustaleń, lecz dane ekonomiczne, przyrodnicze, geograficzne, demograficzne itp. oraz zawiera uwarunkowania prawne tj. obowiązujące akty prawne regulujące zagospodarowanie przestrzenne w gminie, ustalenia aktów planistycznych innych organów dotyczących gminy Nisko, które gmina ma obowiązek uwzględnić w studium czyli np. ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego i ustalenia programów rządowych.

Określenie polityka przestrzenna należy rozumie? jako koncepcja rozwoju przestrzennego gminy. Koncepcja rozwoju przestrzennego dotyczy spraw lokalnych, na które mają wpływ władze gminy, ale również spraw ponadlokalnych, na które władze gminy nie mają bezpośredniego wpływu.

Studium spełnia trzy podstawowe funkcje. Jak wspomniano wyżej, przede wszystkim jest aktem polityki przestrzennej gminy, stąd wynika jego funkcja polegająca na określaniu założeń polityki rozwoju przestrzennego gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Drugą istotną funkcją studium jest koordynacja ustaleń planów miejscowych – ponieważ studium obejmuje cały obszar gminy i zawiera wytyczne do planowania miejscowego dostosowane do potrzeb gminy jako całości. W tym miejscu należy dodać, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszarów części gminy, ale przy ich sporządzaniu obowiązuje zasada zgodności planu ze studium. Studium pełni również funkcję promocyjną gminy, poprzez wskazanie obszarów atrakcyjnych np. inwestycyjnie lub turystycznie. Informuje mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych o zamierzeniach władz tut. gminy.

Studium to akt wewnętrzny obowiązujący w gminie i mieście Nisko wiążący:

  • burmistrza przy sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jako wytyczna w całokształcie jego działalności mającej konsekwencje dla zagospodarowania przestrzennego,
  • radę miejską przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i we wszystkich działaniach wiążących się z realizacją polityki przestrzennej.

Studium nie stanowi podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnej, gdyż nie jest aktem prawa miejscowego, chociaż liczne ustalenia studium pośrednio oddziałują na prawa i obowiązki podmiotów zewnętrznych w stosunku do gminy.

Uchwałą Nr XLVII/477/2006 z dnia 22 września 2006r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska w Nisku stwierdziła częściowy brak aktualności w/w studium oraz uznała potrzebę dokonania jego zmiany. W związku z powyższym – zobowiązany Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr VIII/83/07 z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – Burmistrz Gminy i Miasta Nisko podjął kroki zmierzaj?ce do sporządzenia zmiany przedmiotowego studium.

Pobierz materiały: