ico niskologo nisko68 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko

Dobiega końca pierwsza kadencja mojej działalności samorządowej na stanowisku Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Za nami pięć lat wspólnej i wytężonej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy i miasta.

Gmina Nisko wciąż się zmienia. Staje się nowoczesnym miejscem, przyjaznym do życia i pracy. Miejscem, gdzie na równi dba się o potrzeby najmłodszych i najstarszych, otwartym na potrzeby rodzin, przedsiębiorców oraz wszystkich, którzy pragną życia spokojnego, bezpiecznego i godnego. 

To była trudna i wyjątkowa kadencja, która z pewnością przejdzie do historii. Nastąpiły bowiem wydarzenia bez precedensu, takie jak pandemia COVID-19, wybuch wojny w Ukrainie czy skok inflacji do niebotycznych poziomów. To były niespotykane wyzwania, a trudna sytuacja społeczno-gospodarczo-polityczna powodowała różne konflikty, których dawno nie byliśmy świadkami. Udowodniliśmy jednak, że potrafimy wspólnie działać na rzecz innych, wiele zrobić dla Niska. Był to również niełatwy czas pod kątem kondycji finansowej samorządów, a mimo to realizowaliśmy przyjęty kierunek zmian i rozwoju gminy. Bardzo cieszy także fakt, że we wszystkie inwestycje i aktywności angażowaliście się Państwo osobiście, chcąc współdecydować o przyszłości Niska i wyborze właściwej ścieżki rozwoju dla naszego miasta.

W latach 2019-2024 w Gminie i Mieście Nisko zrealizowano wyjątkowo dużo przedsięwzięć. Wartość wszystkich zadań inwestycyjnych jest imponująca i opiewa na kwotę wynoszącą ponad 220 mln zł. Większość z nich była wykonywana w oparciu o skrupulatnie przygotowane projekty. Wnioski o dofinansowanie składane były do wielu instytucji w ramach różnych programów wsparcia. Pozytywnie ocenionych zostało aż 58 wniosków na łączną kwotę 157 334 867,02 zł z dofinansowaniem w wysokości 144 421 199,61 zł.

Szanowni Państwo, nie jest możliwe opisanie czy pokazanie wszystkich działań, zrealizowanych przedsięwzięć, ważnych decyzji podjętych przez organy gminy. Nie sposób opowiedzieć o wszystkich projektach społecznych tzw. „miękkich” i inwestycyjnych tzw. „twardych”. W związku z tym wybrałem kilka najważniejszych realizacji, byśmy mogli wspólnie dokonać podsumowania tej mijającej kadencji, jakże owocnej dla naszej gminy.
Rozpocznę od projektu, wdrożenie którego zdecydowanie przyczyniło się do wzrostu naszego Niska, projektu który po raz pierwszy w historii obejmował swym zakresem tak szeroką skalę działań społeczno- gospodarczych. Do tej pory większość przedsięwzięć oparta była na realizacji pojedynczych zadań. W tym przypadku jest to kompleksowy projekt pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście” – Nisko na ścieżce dynamicznego rozwoju. Projekt został dofinansowany w całości z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG oraz z Budżetu Państwa w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Wartość jego dofinansowania wyniosła aż 17 365 786,37 zł.

mt_ignore

Dziś już wiemy, że dwuletnia praca włożona w przygotowanie projektu zaowocowała sukcesem. Zawdzięczamy go dużej aktywności naszych mieszkańców, którzy wspólnie z pracownikami zespołu projektowego stworzyli kompletną propozycję działań zmierzających do rozwoju Niska. Wielkim sukcesem jest również to, że spośród 255 polskich miast Nisko zajęło w rundzie finałowej bardzo wysokie 9 miejsce w kraju. W zaplanowanych działaniach stawiamy na rozkwit lokalnej przedsiębiorczości, rozwój lokalnego systemu edukacji w kierunku nowych technologii i kompetencji oraz poprawę jakości życia i lokalnego środowiska przyrodniczego. Zakładane działania są realizowane w czterech kluczowych obszarach:

1. PRZEDSIĘBIORCZE NISKO 2024 – w ramach tego celu została powołana Rada Ekspercka ds. przedsiębiorczości wraz z młodymi przedsiębiorcami z terenu gminy, a także zostało utworzone Centrum Obsługi Inwestora.

mt_ignore

Elementem infrastrukturalnym („twardym”) będzie stworzenie Parku Tematycznego – Multimedialnego Centrum Edukacyjnego. Centrum będzie łączyć w sobie nową ofertę turystyczną miasta, a także nową przestrzeń do współpracy informatyków, grafików i młodych ludzi zaczynających swój własny biznes.

mt_ignore

mt_ignore

Nowatorskim podejściem do innowacyjnego rozwoju miasta będzie stworzenie jednolitego i kompleksowego systemu nauczania kompetencji kluczowych - utworzenie pracowni informatycznych i językowych w szkołach podstawowych i szkołach średnich. Nisko wyróżniać się będzie wysokim poziomem nauczania języków obcych i informatyki.

2. NISKO TU MIESZKAM – TU ODPOCZYWAM – ten cel związany jest z tworzeniem równych warunków do życia dla wszystkich mieszkańców, w szczególności osób starszych, czy osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo będzie stworzone nowe miejsce do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez utworzenie uniwersytetu seniora. Wizytówką Niska jest rynek miejski, który chcemy wypromować i uczynić centrum aktywności kulturalnej i gospodarczej. Wspierać będziemy lokalne dziedzictwo kulinarne, rękodzieła, żeglarstwo i młode talenty muzyczne. W ramach tego celu powołano rady doradcze, społecznie działające przy burmistrzu tj. Młodzieżową Radę Miasta, Miejską Radę Seniorów, Radę ds. Dostępności.

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

3. ZIELONE NISKO – miasto naturalnie dbające o środowisko. Rozwój miasta nie jest możliwy bez podniesienia warunków środowiskowych i jakości powietrza. Nie chcemy mieszkać i rozwijać się w brudnym i zanieczyszczonym mieście, dlatego został wdrożony system monitoringu powietrza, obejmujący montaż 10 stacji pomiarowych z tablicami informacyjnymi oraz aplikacja o pomiarze czystości powietrza na terenie gminy.

mt_ignore

4. NISKO INTELIGENTNE MIASTO – miasto Smart City. W ramach tego celu poprawiamy jakość działania samorządu i jakość świadczonych usług dla mieszkańców.

mt_ignore

Chcemy wdrożyć inteligentne zarządzanie miastem dzięki inteligentnej mobilności. W tym kierunku planujemy przygotowanie gminy do realizacji projektów w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i przygotowania instytucjonalnego do nowych wyzwań i nowych celów rozwojowych miasta. Ważnym projektem wymiany doświadczeń jest nawiązanie współpracy bilateralnej z gminą norweską MIDT-TELEMARK.

mt_ignore

Następnym projektem, ważnym dla rozwoju gminy, był projekt pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcyjnej”. Jego głównym celem było zagospodarowanie zbiornika małej retencji Podwolina i nadanie mu nowych funkcji poprzez wybudowanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

mt_ignore

W związku z tym powstały budynki gastronomiczno-handlowe, budynek wypożyczalni sprzętu wodnego, sportowego, budynki sanitariatów i przebieralnie, park linowy, boiska do koszykówki i do siatkówki plażowej, siłownie terenowe, ścianki wspinaczkowe. Zostały zagospodarowane dwie wyspy na zbiorniku, wybudowano wieżę widokową wraz z kolejką tyrolską. Powstał jeden z najdłuższych w Polsce torów rowerowych tzw. Pumptrack.

mt_ignore

Innym zadaniem z tego projektu była przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych przy ulicy Sandomierskiej w Nisku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Wsparcia Dziennego i Asysty Rodzinnej. Rezultatem projektu jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększeniem dostępności do usług społecznych, opieki psychologicznej, psychiatrycznej, rehabilitacji oraz innych form opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi.

mt_ignore

Wartość całego projektu to 15 634 880,96 zł, dofinansowanie z RPO wyniosło 7 278 731,19 zł.

Celem kolejnego projektu było również zapewnienie wsparcia dla osób wykluczonych społecznie, starszych i z niepełnosprawnościami, zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. W ramach zadania pn. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku byłego gimnazjum w Nisku na potrzeby nadania mu nowych funkcji: Dziennego Domu Pobytu, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej” wykonano kompleksową przebudowę budynku byłego gimnazjum przy ulicy Chopina w Nisku, gdzie zapewniono na wysokim poziomie świadczenie usług społecznych, ale również utworzono dwie nowe instytucje: Dzienny Dom Pomocy dla seniorów w Nisku i Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Nisko.

mt_ignore

W dziennym domu pomocy świadczone są usługi opiekuńcze dla 30 osób starszych, które ze względu na stan zdrowia potrzebują wsparcia, natomiast w wypożyczalni osoby przewlekle chore i z urazami ortopedycznymi mogą wypożyczyć łóżka z materacami przeciwodleżynowymi, wózki inwalidzkie dla dorosłych i dzieci, koncentratory tlenu, podnośniki, balkoniki, krzesła toaletowe, bieżnie i rowerki.

mt_ignore

mt_ignore

Wartość całego projektu to 7 845 875,05 zł, dofinansowanie z COVID-19, EFS, PEFRON wyniosło 6 650 646,76 zł.

Innym, uważam, wartym zauważenia jest projekt pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego im. hr. Marii i Oliviera Resseguier z uwzględnieniem miejsc różnorodności biologicznej”. Projekt w sposób bezpośredni przyczynia się do poprawy stanu siedliska przyrodniczego i ochrony występujących tu zróżnicowanych gatunków roślin i zwierząt. Przeprowadzono w nim m.in. pielęgnację drzewostanu i konserwację pomników przyrody. Wycięto też obumarłe drzewa, krzewy i samosiejki, a także dokonano nowych nasadzeń. Pojawiły się przy tym kwietne łąki oraz runo leśne. Teraz pora by w koronach drzew niżańskiego parku ponownie zamieszkały ptaki. Aby tak się stało, zamontowano dla nich specjalne budki.

mt_ignore

Wyznaczona została ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, wzdłuż której zamontowano tablice informacyjne i stanowiska do obserwacji roślin, miejsc gniazdowych oraz schronień dla zwierząt. Pojawiły się także elementy edukacyjno-zabawowe, ławki, kosze, stojaki na rowery. Na terenie parku zamontowane zostały tzw. kostki wiedzy – słupki tematyczne obrazujące występujące w parku gatunki roślin i zwierząt. Alejki żwirowe pokryto kostką betonową oraz wybudowano kilka miejsc parkingowych za Parkiem Miejskim. Taki wygląd miał park w XIX wieku, kiedy był częścią ogrodów pałacowych rodziny Ressequier.
mt_ignore

Wartość projektu wyniosła 2 508 049,02 zł, a dofinansowanie z Funduszu Europejskiego 2 041 656,78 zł.

Poprawa stanu środowiska i jakości powietrza to zakres kolejnych dwóch projektów zrealizowanych w gminie. W ramach pierwszego pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” zmodernizowano źródła ciepła w 199 gospodarstwach domowych poprzez zamontowanie 142 kotłów gazowych, 46 kotłów na biomasę, 11 kotłów na ekogroszek i 7 zasobników ciepłej wody użytkowej. Wydatki ogółem wyniosły 2 212 021,44 zł, dofinansowanie z RPO 1 522 857,82 zł.
Z kolei w ramach drugiego pn. „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko” w gospodarstwach jednorodzinnych zamontowano 546 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1822,05 kW oraz 14 instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Wydatki ogółem 8 619 342,00 zł, dofinansowanie 6 124 427,90 zł.

Aby utrzymać gminę Nisko na wysokiej ścieżce rozwoju położyliśmy nacisk na realizację inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych.
W opisywanym okresie wybudowano i wyremontowano drogi o łącznej długości 36,363 km, o wartości 74 723 743,80 zł, z dofinansowaniem 31 036 217,44 zł. Były to środki głównie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, funduszu COVID-19 i funduszu Lasów Państwowych. Wybudowane drogi otwierają nowe tereny przemysłowe, tereny pod budownictwo jednorodzinne oraz tereny sportowo-rekreacyjne. A oto niektóre przykłady:

„Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem do DK 19 w miejscowości Nowosielec”. Nowa droga prowadzi do wyznaczonych terenów przemysłowych Nowosielec. W ramach prac wybudowano 1122 m dogi, ciągów pieszo-rowerowych, powstały zjazdy i odwodnienie oraz przebudowano skrzyżowanie na drodze krajowej nr 19. Całkowita wartość inwestycji 5 424 319,66 zł, dofinansowanie 3 618 820,00 zł.

mt_ignore

„Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej Nr 77 od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej”. Wybudowana droga stanowi łącznik dróg na terenie Niska z obwodnicą północną Salowej Woli i Niska. W ramach prac wykonano drogę o długości 980 m, drogę serwisową, ciąg pieszo-rowerowy, kanalizację deszczową, zbiornik retencyjny wód opadowych. Całkowita wartość inwestycji 12 645 005,43 zł dofinansowanie 9 581 267,98 zł.

mt_ignore

„Zagospodarowanie terenu po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych”. Zadanie obejmuje uzbrojenie niezagospodarowanych terenów na osiedlu Nisko-Malce, poprzez budowę dróg lokalnych oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na potrzeby rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Po wybudowaniu dróg i uzbrojeniu terenu powstanie około 80 działek pod budownictwo jednorodzinne oraz wydzielona zostanie działka pod budowę nowej szkoły podstawowej dla osiedli sąsiadujących. Wartość inwestycji 5 650 452,60 zł, dofinansowanie 4 607 500,00 zł.

„Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowa”. W ramach tego projektu wybudowano dwie drogi o łącznej długości 723 m wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą tj. ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie dróg, kanalizację sanitarną i odwodnienie drogi. Wybudowane drogi otworzyły nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne w pobliżu szkoły podstawowej nr 3. Całkowita wartość inwestycji 1 885 751,72 zł, dofinansowanie 917 569,00 zł.

mt_ignore

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Rzeszowskiej Bocznej II w Nisku”. Przedmiotem zadania było kompleksowe przebudowanie drogi gminnej o długości 693m, która połączyła drogę powiatową ul. Rzeszowską z nowo wybudowaną ul. Konwaliową. Wraz z drogą wybudowano na całej długości ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie uliczne, bezpieczne przejścia dla pieszych oraz odwodnienie drogi. Droga skomunikowała sąsiadująca strefę przemysłowo-usługową oraz otworzyła nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne. Wartość inwestycji 3 537 562,60 zł, dofinansowanie 1 979 998,00 zł.

mt_ignore

„Budowa drogi gminnej ul. Dworska”. Przedmiotem inwestycji było wybudowania nowej drogi na nowo powstałym osiedlu mieszkaniowym domów jednorodzinnych. Wybudowano drogę o długości 632 m wraz z obustronnymi chodnikami i kanalizacją deszczową. Wartość inwestycji 2 250 722,44 zł, dofinansowanie 1 187 916,00 zł.

mt_ignore

„Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowa w msc. Racławice”. Zadanie obejmowało kompleksową przebudowę drogi o długości 885 m wraz z budową chodnika, zjazdów, kanalizacji teletechnicznej i odwodnienia drogi. Droga w sposób bezpieczny skomunikowała miejscowości sąsiednie ze zbiornikiem wodnym Zalew Podwolina. Wartość inwestycji 1 523 176, 23 zł, dofinansowanie 913 905,00 zł.

mt_ignore

I jeszcze chciałbym szczególną uwagę zwrócić na inwestycje drogowe, które chyba po raz pierwszy w historii gminy były realizowane wspólnie z lasami państwowymi a dokładnie z Nadleśnictwem Rudnik. Była to „Przebudowa drogi krajowej nr 19 poprzez wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej do Nowosielca” i „Budowa drogi gminnej ul. Jana w msc. Nisko”. W ramach tych inwestycji skomunikowano bezpiecznie sołectwo Nowosielec z Niskiem łącząc tereny rekreacyjne z terenami leśnymi. Wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o długości 2,5 km i drogi o długości 1,6 km. Wartość zadań wyniosła 3 737 077,27 zł, dofinansowanie 2 000 000,00 zł.

mt_ignore

mt_ignore

„Budowa drogi w ciągu ul. Wesołej”. Inwestycja jest obecnie w realizacji i obejmuje wybudowanie drogi dla pieszych o długości 510m, kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych, odtworzenie nawierzchni jezdni oraz wybudowanie dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych. Ta przebudowa drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poruszających w kierunku przystanku autobusowego, kolejowego, kościoła oraz żołnierzy maszerujących w kierunku strzelnicy. Wartość całego zadania wyniesie 2 544 214,04 zł, dofinansowanie 1 621 171,00 zł.

„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Sandomierską z łącznikiem obwodnicy Niska i Stalowej Woli”. Obecnie na budowę drogi otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Budowa tej drogi jest bardzo ważna z kilku powodów. Przede wszystkim skomunikuje centrum Niska z obwodnicą, umożliwi dojazd do jednostki wojskowej i terenów przemysłowych za Armaturą Kraków oraz chyba najważniejsze poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej zostanie odwodnione osiedle Tysiąclecia. Wartość inwestycji 13 974 254,39 zł, dofinansowanie 9 781 978,00 zł.

Również w opisywanym okresie zostały przygotowane tereny pod przyszłą realizację dróg oraz wykonano opracowania dokumentacji projektowej pod budowę 25 dróg gminnych o łącznej długości 24,8 km. Wartość wykonanej dokumentacji to kwota 2 419 061,00 zł. Większość wykonywanej dokumentacji jest projektowana „spec ustawą drogową”.

Nierozłącznym elementem dogi jest jej oświetlenie. Od roku 2019 wybudowano i wymieniono stare oprawy sodowe na nowe lampy w technologii LED w ilości łącznej 452 szt. Celem modernizacji oświetlenia ulicznego była chęć zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) i umożliwienie uzyskania efektu ekologicznego i ekonomicznego. Obecnie gmina Nisko pozyskała środki w wysokości 912 000,00 zł na dalszą wymianę pozostałych, starych lamp sodowych na lampy LED.

Oprócz dróg gminnych na terenie gminy Nisko budowano, remontowano drogi powiatowe i wojewódzkie. Każdą budowę, remont drogi gmina Nisko dofinansowała. Były to kwoty różne, udzielone w ramach pomocy finansowej dla powiatu niżańskiego lub dla województwa podkarpackiego. Powiatowi udzielono wsparcia przy budowie dróg ul. Sopocka, ul. Nowa i Słoneczna, dróg w Wolinie, Nowej Wsi oraz Kończycach. Natomiast województwo wsparto przy przebudowie ul. Mickiewicza w Zarzeczu i przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej i bezpiecznego przejścia, przejazdu dla rowerzystów przy ul. Rzeszowskiej w Nisku.

Istotnym zadaniem gminy poprawiającym środowisko naturalne jest budowanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych. W okresie od 2019 do 2024 roku wybudowano na terenie gminy Nisko 26,7 km nowej kanalizacji sanitarnej. Wartość inwestycji wyniosła 16 423 136,32 zł, dofinansowanie 1 995 155,00 zł. Mała kwota dofinansowania wynika z braku możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, nie ogłaszano naborów na programy wodno-kanalizacyjne. Sytuacja znacząco zmieniła się w roku 2023. Gmina Nisko mając przygotowane dokumentacje złożyła wnioski do programu rządowego „Polski Ład”. Wnioski zostały pozytywnie ocenione i przyznano dofinansowanie 95% kwoty inwestycji. Pierwszy wniosek dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Nowosielec i Kończyce. Zadanie stanowi kolejny etap budowy kanalizacji na tym terenie. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 8 000 000,00 zł, dofinansowanie 7 600 000,00 zł. Drugi wniosek dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Nowa Wieś, Wolina, Zarzecze oraz miasta Nisko. Zadanie spowoduje dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w wymienionych sołectwach oraz budowę kolejnego etapu kanalizacji na terenie miasta Nisko. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 7 000 000,00 zł, dofinansowanie 6 650 000,00 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy. Inwestycje powinny być oddane do użytku do końca 2024 roku.

mt_ignore

W mijającej kadencji zmodernizowano również stacje uzdatniania wody w Nisku, Zarzeczu i Nowosielcu. Modernizacje te polegały na dobraniu optymalnej technologii procesu uzdatniania wody, unowocześnieniu systemu napowietrzania wody surowej, systemu dozowania koagulantu, wymianie złoża do filtrowania, modernizacji rurociągów dla ciągów technologicznych, zastosowaniu lampy UV jako sterylizatora uzdatnionej wody co wykluczyło ciągłą dezynfekcję wody podchlorynem sodu. W oparciu o pozyskane środki finansowe w wysokości 1 900 000,00 zł zostaną wybudowane zbiorniki wody uzdatnionej i alternatywne zasilanie Niska w wodę. Natomiast w Zarzeczu rozbudowano budynek istniejącej stacji uzdatniania, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia i ciągi technologiczne do uzdatniania wody, zautomatyzowano pracę stacji, uruchomiono lampę UV stanowiącą sterylizator wody, dobrano optymalną technologię procesu uzdatniania wody. Wartość modernizacji to kwota 489 137,74 zł. Obecnie stacje uzdatniania wody Nisko, Zarzecze i Nowosielec dostarczają mieszkańcom wodę o bardzo dobrej jakości, bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów.

Ważnym przedsięwzięciem, którego realizacja ruszyła w 2023 roku jest budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Szklarniowej w Nisku.

Inwestycja obejmuje wykonanie kompleksowej budowy czterokondygnacyjnego bloku z garażem oraz niezbędną infrastrukturą. W nowym obiekcie znajdzie się 39 mieszkań o powierzchni od 39,42 m² do 77,41 m². Łączna powierzchnia wszystkich lokali to aż 2522,20 m².

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szklarniowej w Nisku” i składa się z 11 etapów.
Wartość zadania to 16 368 889 zł. Inwestycja w 85% finansowana jest ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

mt_ignore

mt_ignore

Gmina i Miasto Nisko przeprowadziła też, największą w ostatnich latach, inwestycję w infrastrukturę oświatową i sportową.

mt_ignore

Inwestycje dotyczyły wszystkich szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków.

mt_ignore

Dzięki tym inwestycjom wybudowana została najnowocześniejsza w powiecie niżańskim hala sportowa, utworzono trzy przedszkola przy szkołach, zakupiono nowy sprzęt komputerowy, wyremontowano klasopracownie, bloki żywieniowe, przeprowadzono termomodernizacje szkół, wybudowano nowe boiska sportowe oraz obiekty lekkoatletyczne.

mt_ignore

Wartość inwestycji wyniosła 31 254 842,28 zł, dofinansowanie 15 579 794,78 zł.

mt_ignore

A tak wartościowo przedstawiały się inwestycje w szkołach, przedszkolach:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 11 116 349,03 zł
  2. Zespół ZSP Nr 2 (Tysiąclecie) – 4 959 541,40 zł
  3. Szkoła Pod. Nr 3 (Warchoły) – 1 787 997,88 zł
  4. Zespół ZSP Nr 1 (Podwolina) – 1 387 641,08 zł
  5. Zespół ZSP Zarzecze – 2 119 445,06 zł
  6. Zespół ZSP Nowosielec – 3 308 114,96 zł
  7. Przedszkole Nr 1 – 1 021 334,56 zł
  8. Żłobek Nisko – 446 079,17 zł
  9. Żłobek Zarzecze – 5 002 339,14 zł

mt_ignore

mt_ignore

Duży wpływ na jakość życia ma szeroka i zróżnicowana oferta kulturalna. Ona często przesądza o wyborze miejsca do życia. Dlatego również inwestowaliśmy w kulturę, domy kultury i bibliotekę. Dokończyliśmy budowę jednego z najnowocześniejszych domów kultury w Polsce - Niżańskiego Centrum Kultury w Nisku.

Obecnie trwa budowa nowoczesnej biblioteki wraz z multimedialną czytelnią, która na pewno spełni oczekiwania mieszkańców. Wartość inwestycji to kwota 15 917 282,13 zł, z dofinansowaniem 9 377 153,29 zł.

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

Wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy ma dobrze współdziałająca policja, straż pożarna, ochotnicza straż pożarna, sanepid i szpital powiatowy. Wszystkie te instytucje wspiera finansowo Gmina i Miasto Nisko. Współfinansowaliśmy zakupy samochodów, sprzętu do efektywnego działania systemu ratowniczo-gaśniczego, czy nowoczesnej aparatury medycznej i rehabilitacyjnej. Dla naszych druhen i druhów z ochotniczej straży pożarnej z Zarzecza, Nowosielca i Niska zakupiliśmy sprzęt o wartości 1 854 645,56 zł, z dofinansowaniem 1 276 012,62 zł. Były to trzy samochody pożarnicze, ubrania specjalne strażackie i zestawy ratowniczo-gaśnicze.

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

Gmina i Miasto Nisko wielkim szacunkiem darzy swoich seniorów. Wykorzystywana jest wielka wiedza i doświadczenie życiowe naszych nieco starszych mieszkańców. Gmina przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Gmina przyjazna seniorom”. Podpisano stosowne porozumienie z stowarzyszeniem „Manko”. Prężnie działa Klub Seniora w Nisku, Miejska Rada Seniorów oraz Dzienny Dom Pobytu dla seniorów. Co rocznie organizowane są obchody Dnia Seniora pod hasłem „Si Senior”. Nasze działania na rzecz osób starszych realizujemy w wielu płaszczyznach, bo widzimy, jak duże jest zapotrzebowanie.

mt_ignore

Na uwagę zasługują jeszcze dwie bardzo ważne inwestycje, które nie są związane z mieniem gminnym. Są to: budowa nowego budynku, w którym znajdzie się Sąd i Prokuratura Rejonowa w Nisku oraz remont pokrycia dachowego na zabytkowym kościele Sanktuarium Św. Józefa w Nisku.

Budowa nowej, wspólnej siedziby Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej zlokalizowana jest przy ul. Marii Gisgesa. W budynku dodatkowo będzie mieścił się oddział informatyczny Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, referendarze Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu oraz Ośrodek Kuratorski. Co prawda gmina Nisko nie jest inwestorem, ale aktywnie bierze udział w procesie inwestycyjnym. Gmina przekazała działkę o powierzchni 0,6647 ha pod budowę sądu, brała czynny udział w procesie tworzenia dokumentacji projektowej i wszelkich z tym związanych uzgodnień. Po wybudowaniu obiektu sąd i prokuratura otrzyma pomieszczenia o łącznej powierzchni 4 610 m2. Będzie to jeden z najnowocześniejszych, w pełni zinformatyzowanych sądów w Polsce. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ponad 50 mln zł.

mt_ignore

mt_ignore

Natomiast przedmiotem inwestycji w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku jest zachowanie od degradacji technicznej zabytkowego kościoła, poprzez wymianę pokrycia dachowego. Miasto Nisko na ten cel pozyskało środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 400 000,00 zł, z wkładem własnym 8 000,00 zł. Dodatkowe środki, również na ten cel pozyskał Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w wysokości 800 000,00 zł. Wymiana pokrycia dachowego zostanie zrealizowana do końca 2024 roku.

mt_ignore

W podsumowaniu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Nisko, a zwłaszcza tym, którzy aktywnie zaangażowali się w sprawy gminy, uczestnicząc w różnych posiedzeniach poświęcając swój cenny czas. Swoje podziękowania kieruję również do radnych miejskich i pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy, bez których nie byłoby tak dobrych, wielce rozwojowych projektów i prac związanych z ich  realizacją.

Uważam, że w życiu słowa, a zwłaszcza obietnice są bardzo ważne i należy robić wszystko, aby ich dotrzymywać. 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Waldemar Ślusarczyk