logo powietrzeMinisterstwo Środowiska uruchomiło nowy program „Czyste powietrze”, który ma za zadanie dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych.

W ramach w/w programu właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację n/w zadań:

 1. Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe).
 2. Docieplenie budynków.
 3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
 4. Montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 5. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 6. Instalację fotowoltaiczną

Aby uzyskać dofinansowanie właściciel nieruchomości powinien złożyć stosowny wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie- formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej funduszu. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, do końca 2029r.

 ===========================================

Wypełnianie i składanie wniosków dotacyjnych

Beneficjentami Programu maga być osoby fizyczne będące posiadaczami istniejących budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Podstawowym warunkiem kwalifikowania kosztów jest wymiana wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe na źródła wymienione poniżej:*

 • węzeł cieplny;
 • pompa ciepła;
 • kocioł gazowy kondensacyjny;
 • kocioł olejowy kondensacyjny;
 • elektrycznej instalacji grzewczej:
 • kocioł na paliwa stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015 r., s. 100);

* wymogu nie stosuje się w przypadku, gdy kocioł na paliwo stałe spełnia co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowej, w przypadku kominków na cele rekreacyjne oraz pozostałe, eksploatowane źródła ciepła inne, niż na paliwo stałe, nie muszą być trwale wyłączane z użytkowania.

Regulamin dofinansowania dostępny pod adresem:

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/dokumenty/DOKUMENTY_OD_15052020/2020-04-28_program_priorytetowy_czyste_powietrze.pdf

W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć wniosek. Wniosek może składać właściciel, współwłaściciel lub osoba posiadająca upoważnienie notarialne albo postanowienie sądowe w tym zakresie właściciela budynku/lokalu mieszkalnego z wydzieloną księgą wieczystą.

Wzór formularza wniosku:

pobierz wzór formularza wniosku

Formularz pełni jedynie funkcję poglądową ponieważ, aby wniosek przeszedł pozytywnie rozpatrzenie należy go złożyć na najaktualniejszej wersji.

Wnioski, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy składać w formie elektronicznej na aktualnym formularzu po uprzednim zarejestrowaniu za pośrednictwem portalu beneficjenta pod adresem internetowym przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/register_of

W przypadku braku podpisu kwalifikowanego lub braku profilu zaufanego na platformie ePUAP po przesłaniu wniosku w wersji elektronicznej na Portalu Beneficjenta należy wniosek wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem do odpowiedniej placówki (w tym przypadku do WFOŚiGW w Rzeszowie).

W przypadku braku dostępu do Internetu, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie pisemnej na formularzu pobranym bezpośrednio w placówce WFOŚiGW w Rzeszowie.

Dokładna instrukcja wypełnienia wniosku znajduje się pod adresem:

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/dokumenty/DOKUMENTY_OD_15052020/04_2020-04-26_instrukcja_wod-pierwsza_odslona_programu_portal-czysty.pdf

===========================================

 

WFOŚiGW w Rzeszowie w dniu 21.01.2019 r. wznowił przyjmowanie wniosków na wymianę pieców i termomodernizację budynków. Całość informacji została zamieszczona na stronie:

Zobacz informacje...