wfosigw rzeszowWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że z dniem 21 lutego 2022r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na rok 2022.

O dofinansowaniew formie dotacji mogą ubiegać się:

  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • inne podmiotyz wyłączeniem przedsiębiorców.

Wniosek wraz zzałącznikami należy składać w terminie od dnia 21.02.2022 r.do dnia 04.03.2022 r. przez platformę ePUAP lub przesłać drogą pocztową na adres:

Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów

W ramach zadań z zakresu poprawy jakości powietrza Fundusz będzie wspierał w formie dotacji przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności obejmujących modernizację dotychczasowych źródeł ciepła, których nośnikiem energii były paliwa stałe, lub realizację nowych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Informacje o naborze można znaleźć na stronie internetowej Funduszu pod linkiem:

Ogłoszenie o naborze wniosków odofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu Poprawajakości powietrza na rok 2022