europejski fundusz rolny

TYTUŁ   PROJEKTU:  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”

 Operacja typu: ”Gospodarka wodno-ściekowa”

W ramach poddziałania: ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cele projektu: Poprawa infrastruktury technicznej we wsi Nowosielec poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Przewidywane efekty: Liczba planowanych przyłączy wodociągowych; 13 szt.

Liczba planowanych przyłączy kanalizacji; 100 szt.

Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji:  7727 m3/rok

Liczba planowanych odbiorców operacji korzystających z ulepszonej infrastruktury, w tym:

  1. a) wodociągowej 52
  2. b) kanalizacyjnej 411

Wartość uzyskanego dofinansowania:   1 995 155 zł