ico projekty unijne

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Przebudowa  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy  Nisko”

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze administracyjnym Gminy i Miasta Nisko. Celem głównym projektu jest podniesienie warunków infrastrukturalnych do prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów, umożliwiający odbiór większej liczby odpadów zebranych w sposób selektywny, a także ograniczenie w produkcji odpadów komunalnych, poprzez zwiększenie poziomu zbiórki odpadów w sposób selektywny oraz zwiększenie ilości odpadów wykorzystywanych ponownie, poprzez czyszczenie i drobne  naprawy.

Planowane efekty: Kluczowym rezultatem podejmowanego projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nisku przy ul. Szklarniowej. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia standardów świadczonych usług w obszarze gospodarki odpadami dla 16 883 mieszkańców gminy, bezpośrednich beneficjentów podejmowanego projektu. Efektem projektu będzie również podniesienie świadomości mieszkańców i wiedzy w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, ograniczania produkcji odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, poprzez rozwój selektywnej zbiórki odpadów i stworzenia warunków do ponownego ich wykorzystania w procesie czyszczenia i wykonania drobnych napraw. Działaniami informacyjno-promocyjnymi objętych zostanie 2500 mieszkańców gminy i miasta Nisko.

Wartość projektu:                            1 081 601,62 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego:      511 418,14 PLN
Wkład własny:                                      570 183,48 PLN