ico projekty unijne

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej”

Cele projektu: Celem realizowanego projektu jest podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, w szczególności w obszarze edukacji nauk przyrodniczo - matematycznych i wychowania fizycznego. Projekt obejmuje podniesienie warunków kształcenia uczniów, dzięki budowie funkcjonalnej sali gimnastycznej i doposażeniu pracowni matematyczno - przyrodniczej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Umożliwi to prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi podnoszących poziom i zakres prowadzonej edukacji.

Planowane efekty: Realizacja przedstawionej inwestycji przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w funkcjonalnej i dostosowanej do potrzeb społeczno - gospodarczych bazie infrastrukturalnej znajdującej  się w Zespole Szkół w Zarzeczu. Wskazany rezultat zostanie osiągnięty poprzez wybudowanie nowej sali gimnastycznej. Budowana sala przyczyni się do zwiększenia udziału w życiu sportowym społeczności szkolnej i podniesienie jakości kształcenia uczniów w obszarze wychowania fizycznego. Innym rezultatem projektu będzie poprawa jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenie jej udziału w wydarzeniach kulturalnych. Nowy obiekt sali gimnastycznej przyczyni się do poprawy warunków organizacyjnych uroczystości szkolnych, świąt państwowych itp., gdyż nowe trybuny poprawią komfort uczestnictwa uczniów jak i zapraszanych gości. Działania projektu są spójne z potrzebami rozwojowymi dzieci i młodzieży. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez wybudowanie pełnowymiarowej, bezpiecznej i zapewniającej higieniczne warunki pracy sali gimnastycznej, na której uczniowie będą mogli poznawać wszystkie dyscypliny sportu. Środki finansowe pochodzące z niniejszego przedsięwzięcia umożliwią niwelowanie złych postaw i wad kręgosłupa dzieci i młodzieży, otyłości oraz zwalczanie zachowań agresywnych. Kolejnym rezultatem jest obniżanie poziomu dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych. Nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym i higienicznym zostanie dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną możliwością ruchową. Ponadto efektem projektu będzie rozszerzenie kształcenia o zajęcia sportowe pozalekcyjne dla 76 uczniów w Zarzeczu, prowadzone przez partnera wiodącego projektu.

Wartość projektu:                           3 349 787.34  PLN   
Wkład Funduszu Europejskiego:    999 807,15   PLN
Wkład z Ministerstwa Sportu:         890 200,00   PLN