ico projekty unijne

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku”

Cele projektu: Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku – Podwolinie oraz budynku ZS Nr 3 w Nisku. Projekt na etapie oddziaływania ma na celu podniesienie jakości prowadzonego nauczania uczniów w w/w placówkach, poprzez podniesienie komfortu cieplnego prowadzonych zajęć edukacyjnych, jak również poprzez podniesienie warunków pracy nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w obu  szkołach na terenie gminy i miasta Nisko. Projekt w bezpośrednim oddziaływaniu przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania budynków objętych projektem na energię cieplną, co nastąpi w wyniku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych z wykorzystaniem instalacji do energii odnawialnej. Wpłynie to bezpośrednio na zmniejszenie kosztów ogrzewania objętych projektem budynków, poprawę ich estetyki, komfortu cieplnego, przyczyniając się do poprawy wizerunku gminy, jako samorządu dbającego o swoich mieszkańców, dążącego do rozwoju i podniesienia jakości życia i dbania o środowisko naturalne.

Planowane efekty: Realizacja przedstawionego  przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia jakości infrastruktury publicznej, służącej realizacji i prowadzeniu działalności kształceniowej na potrzeby uczniów PSP Nr 4 w Nisku – Podwolinie oraz ZS Nr 3 w Nisku. Bezpośrednim efektem podejmowanego projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynków objętych projektem, przekładające się na zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków, a także zmniejszeniem kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej, dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych i wykorzystaniu energii odnawialnej, w postaci energii słonecznej. Projekt pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, bowiem zmniejszenie zużycia energii cieplnej budynków, a przez to zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, zużywanych do ogrzewania, przyczynia się do ograniczenia ich zużycia, jednak szczególnym znaczeniem dla środowiska ma oddziaływanie projektu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, szkodliwych dla otoczenia i wpływających na efekt cieplarniany całego kontynentu. W przypadku budynku sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku projekt bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię finalną cieplną budynku. Poprawa efektywności energetycznej budynku wpłynie ponadto na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30,45 tCO2eq rocznie.

Wartość projektu:                        2 411 656,79 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego:  1 475 579,96 PLN

Wkład własny:                                 936 076,83 PLN