baner projekt unia

Gmina i Miasto Nisko oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku realizują projekt pn.:

Utworzenie Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji i terenu gminy i miasta Nisko”.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna

Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodzin. Wsparciem zostanie objętych 10 rodzin z terenu gminy i miasta Nisko poprzez pracę z rodziną oraz uruchomienie Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej dla 30 dzieci.

Efektami działań podejmowanych w ramach ww. projektu będzie uruchomienie Zespołu Asysty Rodzinnej dla 10 rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz utworzenie i prowadzenie Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej dla 30 dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie m.in. opieki psychologa, terapeuty zajęciowego oraz nauczyciela języka angielskiego i informatyki.

Termin realizacji projektu: od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku

Całkowita wartość projektu:   829 203,30 PLN

Dofinansowanie:                        771 159,05 PLN

Ze środków UE:                      704 822,80 PLN

Ze środków dotacji celowej:     66 336,25 PLN

Wkład własny:                         58 044,25 PLN