nisko herbZarządzenie Nr 95/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Nisko
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Nisku,
ul. 1000-lecia 12A, 37-400 Nisko

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 900 ze zm.), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 609), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1428) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.2578) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zarządza, co następuje:

§1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Nisku, ul.1000-lecia 12A, 37-400 Nisko.
§2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy i Miasta Nisko www.nisko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Nisko oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14.
§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Nisko.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zobacz ogłoszenie i załączniki ico pdf