Czytaj więcej...

sport naborBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 20.01.2017r. do dnia 03.02.2017r. kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016.176 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r.

W celu uzyskania dotacji celowej należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź innej ewidencji, lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
  • oświadczenie o aktualnym numerze rachunku bankowego;
  • sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności).
  • sprawozdanie finansowe za rok 2016 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności).

pobierz wniosek

Czytaj więcej...

nieruchomoscDziałając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r.  poz. 446 z późn.zm.) i Zarządzenia Nr 5/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 19 stycznia 2017 do 10 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zobacz dokument pdf