TEMAT:

Aktualności 2020/06/02 12:57 #26

Powołanie Zespołu roboczego, Zespołu Kluczowych Specjalistów i Rady Rozwoju

W dniu 04.02.2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się spotkanie dotyczące omówienia działań dotyczących powołania osób do zespołu roboczego, zespołu kluczowych specjalistów i rady rozwoju oraz omówienie działań dotyczących planowanego spotkania w NCK w dniu 14.02.2020r. Uczestnikami spotkania byli pracownicy UGiM Nisko oraz NCK „Sokół”.
W dniach 05-06.02.2020r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku oraz w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej odbyły się spotkania z dyrektorami szkół oraz gronem pedagogicznym dotyczące przedstawienia najważniejszych informacji dotyczących Programu Rozwój Lokalny. Przekazano i omówiono również ankiety dotyczące badania planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży. Badanie było dobrowolne, a wyniki anonimowe.
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/02 12:58 #27

Konferencja inauguracyjna powstanie Klastra Rozwoju Gminy i Miasta Nisko

W dniu 14.02.2020r. pracownicy UGiM Nisko zorganizowali konferencję inauguracyjną powstanie Klastra Rozwoju Gminy i Miasta Nisko, która odbyła się w Sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Spotkanie związane było ściśle z rozpoczęciem prac nad projektem. Program konferencji był dość obszerny i wiązał się przede wszystkim z koniecznością przedstawienia i omówienia wszelkich aspektów dotyczących całego programu „Rozwój Lokalny”. Wśród prelegentów znaleźli się doradcy Związku Miast Polskich Krzysztof Markiel, Marek Gabzdyl, Kamil Niklewicz, Jarosław Komża. Informacje dotyczące zasad realizacji projektu w naszym mieście wyczerpująco przedstawił Krzysztof Haliniak – zastępca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. pozyskiwania środków pomocowych w Gminie i Mieście Nisko. Na spotkanie zostali zaproszeni Przedsiębiorcy, Przedstawiciele mieszkańców, Organizacje Społeczne oraz Instytucje.
Schemat pracy Klastra dzieli się na 3 grupy zespołów: Zespół Roboczy, Kluczowych Specjalistów i Rada Rozwoju.
Zespól roboczy odpowiedzialny jest za organizację, logistykę procesu definiowania wizji i celów strategicznych zgodnie z przyjętym harmonogramem działań, obsługę organizacyjną spotkań i posiedzeń Zespołu ds. przygotowania projektu, przeprowadzenie analizy społeczno – gospodarczej miasta i przygotowanie wniosków z diagnozy, przygotowanie debat i konsultacji z mieszkańcami i lokalnymi liderami.
Zespół Kluczowych Specjalistów odpowiedzialny jest za analizę wniosków z diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej miasta przedłożonej przez Zespół Roboczy i przygotowanie wniosków z analizy dla Rady Rozwoju, przygotowanie propozycji oceny skuteczności dotychczasowej strategii rozwoju miasta dla Rady Rozwoju, przygotowanie wstępnej propozycji wizji i celów strategicznych miasta, tj. propozycji ścieżki rozwoju instytucjonalnego i lokalnego miasta, przygotowanie wstępnej propozycji działań kluczowych dla realizacji wizji i celów strategicznych w aspekcie rozwoju instytucjonalnego i lokalnego. Rada Rozwoju odpowiedzialna jest za ocenę wniosków z diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej, przedłożonych przez Zespół Specjalistów, ocenę skuteczności dotychczasowej strategii rozwoju miasta, uzgodnienie wizji i celów strategicznych, tj. ścieżki rozwoju instytucjonalnego i lokalnego miasta, akceptację ostatecznej wersji Projektu (Plan Rozwoju Instytucjonalnego i Planu Rozwoju Lokalnego).
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/02 12:58 #28

Pierwsze spotkanie Zespołu kluczowych specjalistów

W dniu 19.02.2020r. w Niżańskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Kluczowych Specjalistów. Uczestnikami byli przedstawiciele Instytucji, Przedsiębiorcy, przedstawiciele mieszkańców, organizacji Społecznych oraz członkowie Zespołu Roboczego. Na spotkaniu przedstawiono plan rozwoju lokalnego, zawierający 12 wymiarów wpływających na wzrost jakości życia mieszkańców gminy i miasta Nisko. Następnie przeprowadzono analizę społeczno/partycypacyjną prowadząca do ustalenia przyczyn problemów i potencjałów obszarów rozwojowych, wstępne formułowanie działań. Przedstawione propozycję przez Zespół Kluczowych Specjalistów zostały dostarczone do UGiM Nisko.
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/02 12:58 #29

Spotkanie z doradcami ze Związku Miast Polskich

W dniu 27.02.2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się kolejne spotkanie z doradcami ze Związku Miast Polskich i Zespołem Roboczym. Analizowane były narzędzie dotyczące mapowania zasobów i mapowania produktów znajdujących się w gminie Nisko.
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/02 12:59 #30

Wizyta studyjna w Norwegii w miejscowości Bodo.

W dniach 02-05.03.2020r. przedstawiciel gminy i miasta Nisko uczestniczy w wizycie studyjnej w rejonie Nordland, Bodo w Norwegii, która została zorganizowana w ramach programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Spotkania z samorządowcami z Norwegii miały na celu wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania samorządem i jego jednostkami. W trakcie wizyty strona norweska zaprezentowała zrealizowane projekty, które przyczyniły się do rozwoju ich regionu.
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/02 12:59 #31

Seminarium on-line nt. „Endogenne potencjały rozwoju gospodarczego”

W dniach 23-24.04.2020r. w UGiM Nisko zespół roboczy oraz kluczowi specjaliści uczestniczyli w seminarium on-line w ramach Forum Rozwoju Lokalnego nt. „Endogenne potencjały rozwoju gospodarczego”. W części pierwszej seminarium w oparciu o zgromadzone dane zostały zaprezentowane procesy gospodarcze zachodzące w miastach oraz wskazane konsekwencje dla ich rozwoju. Przedstawione zostały również praktyczne przykłady uruchamiania wewnętrznych potencjałów rozwoju gospodarczego realizowane w małych i średnich miastach w Polsce.
Drugiego dnia odbyła się sesja warsztatowa, dzięki której można było zweryfikować zachodzące procesy gospodarcze oraz ich skutki dla rozwoju w odniesieniu do swojego miasta, odnosząc się do wielkości i struktury dochodów z różnych źródeł aktywności, wielkości generowanych podatków oraz kształtowania rynku pracy. Zidentyfikowano działania realizowane w miastach oraz omówiono propozycje działań ukierunkowujących na wzmocnienie endogennego zasobu jakim jest aktywność ekonomiczna mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.
Temat został zablokowany.