ekologiaW związku z przedstawioną wiadomością na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie informujemy, iż w przypadku realizacji projektu w ramach poddziałania 3.3.2 (montaż kotłów na ekogroszek) nie jest możliwy montaż kotłów na ekogroszek w budynkach, zlokalizowanych na działkach, na których występuje sieć gazowa lub przyłącz gazowy. Mieszkańców zakwalifikowanych do wymiany kotłów na ekogroszek, spełniających poniżej zamieszczoną definicję prosimy o pilny kontakt z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Nisko pod nr tel. 15 8415 667.

Zgodnie z zapisami SZOOP oraz Regulaminu konkursu w poddziałaniu 3.3.2 Redukcja emisji,wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na kotły spalające paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, m.in. pod warunkiem: braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub braku dostępności sieci gazowej. Co do zasady przyjąć należy, iż sieć gazowa jest dostępna w przypadku, gdy budynek posiada przyłącz gazowy lub sieć gazowa znajduje się na działce ostatecznego odbiorcy, na której posadowiony jest ww. budynek.

Link do informacji przedstawionej przez Instytucję Zarządzającą 

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/strona-glowna-bis/2247-wazna-informacja-dla-beneficjentow-projektow-ktorzy-otrzymali-dofinansowanie-w-ramach-dz-3-3-2-redukcja-emisji

Jednocześnie na stronie zamieszczamy zaktualizowany Regulamin Naboru wniosków od mieszkańców dla projektu realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia DZIAŁANIE 3.3 Poprawa Jakości Powietrza PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (budowa przyłączy ciepłowniczych, wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne) oraz PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek).

Aktualizacja obejmuje:

  • w §1 przeniesienie kosztów nadzoru do wydatków niekwalifikowanych projektu, zgodnie z przedłożonymi wnioskami o dofinansowanie i zawartą umową na realizację projektów;
  • w §4 wprowadzenia uwarunkowania związanego z występowaniem przyłącza gazowego lub sieci gazowej, zgodnie z ograniczeniem wprowadzonym przez Instytucję Zarządzającą;
  • w §4 aktualizacja rodzajów kotłów, zgodnie z przedłożonymi wnioskami o dofinansowanie i zawartą umową na realizację projektów;
  • w §8 aktualizacja ze względu na obowiązywanie przepisów RODO;
  • w §8 aktualizacja danych kontaktowych i osób do kontaktu.

pdf Pobierz regulamin