ekologiaPrzypominamy, iż każdy mieszkaniec deklarujący udział w projekcie dotyczącym wymiany kotłów z paliwa stałego na kotły na gaz lub na biomasę zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem kotłów (kotły gazowe, kotły na biomasę) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańca Gminy i Miasta Nisko, w ramach projektu pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”, realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014 – 2020.

W tym celu prosimy o kontakt z biurem projektu lub o odbiór umów w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko oraz o dostarczenie podpisanych egzemplarzy do biura projektu do dn. 28.06.2019 r. W przypadku niepodpisania wskazanej umowy, Gmina i Miasto Nisko ma prawo wykreślenia danej osoby z listy uczestników projektu.

 

Biuro projektu - Urząd Gminy i Miasta Nisko
pok. nr 6, tel. 15 8415 667