Czytaj więcej...W dniach 23-24.04.2020r. w UGiM Nisko Zespół Roboczy oraz Zespół Kluczowych Specjalistów uczestniczył w seminarium on-line w ramach Forum Rozwoju Lokalnego nt. „Endogenne potencjały rozwoju gospodarczego” organizowane przez Związek Miast Polskich.

W części pierwszej seminarium w oparciu o zgromadzone dane zostały zaprezentowane procesy gospodarcze zachodzące w miastach oraz wskazane konsekwencje dla ich rozwoju. Uczestnicy mogli zapoznać się z dotąd niedostępnymi i niepublikowanymi danymi dotyczącymi aktywności społeczno-ekonomicznej w oparciu o zasoby systemu Poltax ministerstwa finansów oraz zasoby ZUS dotyczące rynku pracy. Procesy i zjawiska były omawiane w oparciu o narzędzie do analiz monitor.miasta.pl. Przedstawione zostały również praktyczne przykłady uruchamiania wewnętrznych potencjałów rozwoju gospodarczego realizowane w małych i średnich miastach w Polsce.

Drugiego dnia odbyła się sesja warsztatowa, dzięki której można było zweryfikować zachodzące procesy gospodarcze oraz ich skutki dla rozwoju w odniesieniu do swojego miasta, odnosząc się do wielkości i struktury dochodów z różnych źródeł aktywności, wielkości generowanych podatków oraz kształtowania rynku pracy. Zidentyfikowano działania realizowane w miastach oraz omówiono propozycje działań ukierunkowujących na wzmocnienie endogennego zasobu jakim jest aktywność ekonomiczna mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Seminarium było też transmitowane na facebook’u ZMP, a materiał video był udostępniony na stronie ZMP po spotkaniu, co umożliwiło udział w charakterze obserwatora większej grupie uczestników. Dzięki udziałowi w seminarium miasta mogły:

  • lepiej identyfikować i aktywizować zasoby i czynniki rozwoju lokalnego,
  • wzmacniać umiejętności kierowania polityką swojego rozwoju,
  • wymieniać się wiedzą z innymi miastami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami,
  • zapoznać się z przykładami działań innych samorządów.

Na poniżej zamieszczonej stronie istnieje możliwość ponownego odtworzenia całości seminarium oraz pobrania prezentacji:

http://www.miasta.pl/aktualnosci/wewnetrzne-potencjaly-rozwoju-gospodarczego-zapis-wideo-i-prezentacje

 

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,

w roku 2019 Gmina i Miasto Nisko złożyła zarys projektu do Programu „Rozwój Lokalny”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Konkurs podzielony został na II etapy, do I etapu swoje wnioski złożyły 254 miasta, natomiast do II etapu przeszły jedynie 54 z nich. Wniosek złożony przez naszą Gminę na I etapie został oceniony na wysokim 12 miejscu (w grupie 254 miast z całej Polski) i został zakwalifikowany do etapu II. W chwili obecnej walczymy o otrzymanie dotacji w kwocie do 40 milionów złotych na strategiczny i modelowy rozwój Niska, którego głównym efektem będzie podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców miasta i gminy.

W planowaniu celów rozwojowych w pierwszej kolejności stawiane są potrzeby mieszkańców, dlatego chcemy wspólnie z Państwem decydować o przyszłości naszej lokalnej społeczności. Potrzebą projektu i przygotowywanego wniosku jest konieczność precyzyjnego diagnozowania obecnych problemów, ale również potencjałów miasta, według których budowany będzie jego rozwój.

Wyrazem społecznego angażowania mieszkańców w proces rozwoju Gminy było powołanie początkiem roku Klastra Rozwoju Lokalnego, którego celem jest kreowanie przewagi konkurencyjnej w obszarze jakości życia mieszkańców, stymulowanie do strategicznego i innowacyjnego rozwoju gminy, poprzez pobudzanie do współpracy i tworzenie własnej ścieżki rozwoju. Klaster Rozwoju Lokalnego został uruchomiony w celu stworzenia platformy współpracy urzędu z pozostałymi na terenie gminy instytucjami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, ale również z Państwem, Mieszkańcami Gminy, jako kluczowymi interesariuszami planowanych działań. Chciałbym, aby Państwo bezpośrednio uczestniczyli w projektowaniu wszelkich działań rozwojowych, bo wszystko co jest planowane powinno dotyczyć nas wszystkich, Mieszkańców – uczestników „niżańskiego życia codziennego”. Dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o aktywne włączenie się w Niżańskie Forum Rozwoju Lokalnego. Tworzymy forum, by móc w sposób zdalny komunikować się ze wszystkimi mieszkańcami i grupami interesariuszy. Forum jest narzędziem komunikacji w ramach utworzonego również Klastra Rozwoju Lokalnego.

W pierwszym etapie proszę Państwa o wskazanie problemów i potencjałów miasta w oparciu o przygotowaną przez pracowników urzędu diagnozę społeczno – gospodarczą. Proszę o Państwa głos, poprzez udział w opracowywanych ankietach badających potrzeby naszego miasta. Odnośnik do Forum mieści się na stronie głównej nisko.pl w prawym górnym rogu obok ikony BIP.

                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                        Waldemar Ślusarczyk

                                                                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

Czytaj więcej...Pierwsze spotkanie Zespołu Kluczowych Specjalistów odbyło się 19 lutego w sali konferencyjnej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” .

Spotkanie związane było z pracami nad projektem do Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W grupie kluczowych specjalistów znaleźli się przedstawiciele władz Gminy i Miasta Nisko, instytucji i jednostek samorządowych, kulturalnych, stowarzyszeń, przedsiębiorców, szkół, zrzeszeń, lokalnej grupy działania oraz mieszkańcy Niska.

Czytaj więcej...Podczas spotkania omówiono zasady pracy Zespołu Kluczowych Specjalistów oraz formy pracy tworzącego się Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko. Odbyły się również konsultacje nad definicją Klastra oraz przedstawione zostały wyniki analizy porównawczej w oparciu o Monitor Rozwoju Lokalnego (narzędzie Związku Miast Polskich). Ponadto przedstawione zostały wskaźniki do opracowywanej diagnozy społeczno-gospodarczej. Spotkanie zakończyło się dyskusją.

Czytaj więcej...Konferencja inaugurująca powstanie Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko odbyła się 14 lutego w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Spotkanie związane było ściśle z rozpoczęciem prac nad projektem do Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Program "Rozwój Lokalny" dotyczy podniesienia jakości życia mieszkańców średnich i małych miast, w szczególności miast o pogarszającej się sytuacji społeczno – gospodarczej i stanowi szansę na ich kompleksowy rozwój.