Czytaj więcej...Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Urząd Gminy i Miasta Nisko tradycyjnie już odwiedziła grupa dzieci ze Żłobka Miejskiego w Nisku. Maluchy w towarzystwie pani dyrektor, Agnieszki Iskry oraz Wychowawców zaśpiewały kilka kolęd, a także złożyły życzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko Julianowi Ozimkowi oraz Skarbnik Marii Nabrzeskiej.

Galeria zdjęć

 

Czytaj więcej...Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy GAWRA w Nisku, pani Maria Ryba znalazła się w gronie osób wyróżnionych przez Wojewodę Podkarpacką Ewę Leniart za działalność na rzecz osób potrzebujących.

Maria Ryba razem z innymi zasłużonymi pracownikami systemu pomocy społecznej odebrała gratulacje i podziękowania od wojewody 16 grudnia podczas spotkania poświęconego podsumowaniu rządowego programu wsparcia polskich rodzin. Wojewoda Ewa Leniart podziękowała pracownikom systemu pomocy społecznej, przekazując wyrazy uznania za niezwykle odpowiedzialną pracę oraz za codzienne wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj więcej...We wtorek 13 grudnia na Placu Wolności w Nisku odbył się Kiermasz Świąteczny. Jak zwykle nie zabrakło bożonarodzeniowej atmosfery, kolęd i setek ozdób, które każdy mógł zakupić.

Tradycją w Nisku stało się organizowanie bożonarodzeniowego jarmarku ozdób świątecznych. W tym roku odbyła się już 10. edycja tej imprezy, podczas której przygotowano wiele atrakcji.

nieruchomoscDziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 189/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 22 grudnia 2016 r. do 12 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy.

Zobacz załączniki pdf:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

oppBurmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił I otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2017 zadań publicznych, w formie wspierania.

Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2017r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2017 roku” osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko. W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

 

Pobierz:

  1. zarządzenie nr 194/2016
  2. treść ogłoszenia – załącznik do zarządzenia nr 194/2016
  3. wzór oferty