ekologiaGmina i Miasto Nisko ogłasza nabór uzupełniający od dnia  01.10.2019r. do 31.12.2019r.w ramach projektu „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” dofinansowany w ramach RPO WP.

ekologiaW związku z ogłoszonym naborem uzupełniającym do projektów pn. „Ograniczenieszkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”, realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.1  oraz Poddziałania 3.3.2 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014 – 2020. Poniżej przedstawiamy informację o wynikach naboru uzupełniającego i listę podstawową osób zakwalifikowanych do udziału w w/w projektach.

Listy kandydatów do wymiany kotłów - nabór uzupełniający:

Lista - biomasa, nabór uzupełniający (pdf)

Lista - ekogroszek, nabór uzupełniający (pdf)

Lista - gaz, nabór uzupełniający (pdf)

ekologiaBurmistrz Gminy i Miasta Nisko serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zasad realizacji projektu pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”, realizowanego w ramach poddziałania 3.3.2 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014 – 2020.

Gmina i Miasto Nisko zawarła stosowną umowę na realizację przedmiotowego projektu z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, na podstawie której realizowany będzie w/w projekt na terenie gminy i miasta Nisko. Przedmiotem projektu jest dofinansowanie do montażu kotłów na ekogroszek, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawę jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie podstawowych zasad realizacji projektu, terminy i warunki montażu kotłów, terminy wpłat wkładu własnego przez mieszkańców, a także przedstawienie umowy właściwej na montaż kotłów w Państwa gospodarstwach domowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko. Do udziału w spotkaniu zapraszamy właścicieli budynków mieszkaniowych, których wnioski znalazły się na liście końcowej do dofinansowania w zakresie montażu kotłów na ekogroszek

W przypadku niemożności przybycia na spotkanie, prosimy o kontakt z biurem projektu pod nr tel. 15 8415 667.

Termin spotkania: 27 czerwiec 2019 r.

Miejsce: sala narad - Urząd Gminy i Miasta Nisko, ul. Plac Wolności 14, Nisko

Godz.: 16.00

ekologiaPrzypominamy, iż każdy mieszkaniec deklarujący udział w projekcie dotyczącym wymiany kotłów z paliwa stałego na kotły na gaz lub na biomasę zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem kotłów (kotły gazowe, kotły na biomasę) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańca Gminy i Miasta Nisko, w ramach projektu pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”, realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014 – 2020.

W tym celu prosimy o kontakt z biurem projektu lub o odbiór umów w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko oraz o dostarczenie podpisanych egzemplarzy do biura projektu do dn. 28.06.2019 r. W przypadku niepodpisania wskazanej umowy, Gmina i Miasto Nisko ma prawo wykreślenia danej osoby z listy uczestników projektu.

 

Biuro projektu - Urząd Gminy i Miasta Nisko
pok. nr 6, tel. 15 8415 667

ekologiaW związku z przedstawioną wiadomością na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie informujemy, iż w przypadku realizacji projektu w ramach poddziałania 3.3.2 (montaż kotłów na ekogroszek) nie jest możliwy montaż kotłów na ekogroszek w budynkach, zlokalizowanych na działkach, na których występuje sieć gazowa lub przyłącz gazowy. Mieszkańców zakwalifikowanych do wymiany kotłów na ekogroszek, spełniających poniżej zamieszczoną definicję prosimy o pilny kontakt z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Nisko pod nr tel. 15 8415 667.

Zgodnie z zapisami SZOOP oraz Regulaminu konkursu w poddziałaniu 3.3.2 Redukcja emisji,wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na kotły spalające paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, m.in. pod warunkiem: braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub braku dostępności sieci gazowej. Co do zasady przyjąć należy, iż sieć gazowa jest dostępna w przypadku, gdy budynek posiada przyłącz gazowy lub sieć gazowa znajduje się na działce ostatecznego odbiorcy, na której posadowiony jest ww. budynek.

Link do informacji przedstawionej przez Instytucję Zarządzającą 

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/strona-glowna-bis/2247-wazna-informacja-dla-beneficjentow-projektow-ktorzy-otrzymali-dofinansowanie-w-ramach-dz-3-3-2-redukcja-emisji

Jednocześnie na stronie zamieszczamy zaktualizowany Regulamin Naboru wniosków od mieszkańców dla projektu realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia DZIAŁANIE 3.3 Poprawa Jakości Powietrza PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (budowa przyłączy ciepłowniczych, wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne) oraz PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek).

Aktualizacja obejmuje:

  • w §1 przeniesienie kosztów nadzoru do wydatków niekwalifikowanych projektu, zgodnie z przedłożonymi wnioskami o dofinansowanie i zawartą umową na realizację projektów;
  • w §4 wprowadzenia uwarunkowania związanego z występowaniem przyłącza gazowego lub sieci gazowej, zgodnie z ograniczeniem wprowadzonym przez Instytucję Zarządzającą;
  • w §4 aktualizacja rodzajów kotłów, zgodnie z przedłożonymi wnioskami o dofinansowanie i zawartą umową na realizację projektów;
  • w §8 aktualizacja ze względu na obowiązywanie przepisów RODO;
  • w §8 aktualizacja danych kontaktowych i osób do kontaktu.

pdf Pobierz regulamin