Czytaj więcej...Gmina Nisko otrzymała wielomilionowe dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej”. W ramach całego przedsięwzięcia realizowane będą dwie główne inwestycje tj. przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku pod potrzeby ŚDS w Nisku oraz zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji w Podwolinie.

ico info80Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) i Zarządzenia Nr 26/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 07 do 28 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, użyczenia, najmu i dzierżawy.

pdfNieruchomości do sprzedaży                                        pdfNieruchomości do użyczenia, najmu i dzierżawy.

rdos rzeszow Zobacz treść dokumentu